Nieuwsbrief 3 |februari 2021

Baan 7 en 8

De vernieuwing van baan 7 en 8 ging in de afgelopen weken voorspoedig. Het verhogen van de baan is klaar en de betonelementen ter vervanging van de damwand aan de kantinezijde zijn geplaatst. Ook is de vervanging van het hekwerk grotendeels klaar. Helaas stagneerde het werk daarna door het invallen van de vorst. We zullen moeten wachten tot de weersomstandigheden zijn verbeterd voordat de Antea groep verder kan met deze vernieuwing.

 

Baan 3 tot en met 6

Mede door de coronacrisis en op verzoek van een aantal leden zijn de banen 3 tot en met 6 overdag geopend om op te tennissen. Dat is mede ingegeven omdat de hal nog steeds van overheidswege gesloten moet blijven. Het is niet mogelijk deze banen te reserveren.

De banen 3 tot en met 6 kunnen alleen gebruikt worden bij temperaturen boven nul. Op dit moment zijn ze dus gesloten.

 

Padel

De aanleg van de padelbanen ondervindt momenteel enige vertraging door de inval van de vorst. Zodra het mogelijk is zal er worden begonnen om deze banen zo snel mogelijk te realiseren. De groep die zich bezighoudt met de organisatorische kant van deze sport heeft haar eerste bijeenkomst gehad en een tweede gepland. Deze groep wordt hierbij ondersteund door Tennisacademie Friesland. We verwachten nog steeds om vóór de zomer de banen te kunnen gebruiken.

 

Hal gebruik

Helaas kan en mag er nog steeds niet gespeeld worden in de nieuwe hal. Dit is voor zowel de gebruikers als voor het bestuur erg frustrerend. En…we weten ook nog steeds niet tot hoelang het gaat duren. Als gevolg van deze onzekerheid heeft het bestuur in de laatste bestuursvergadering besloten om na het winterseizoen de balans op te maken betreffende het gebruik van de hal en vervolgens met een voorstel te komen naar de gebruikers. Dit voorstel zal waarschijnlijk medio april worden gecommuniceerd met de gebruikers van de hal.

 

Fruitbomen

In de afgelopen weken is er in opdracht van het bestuur veel groen gesnoeid en waar snoeien niet meer mogelijk was ook veel groen verwijderd. Ook is er veel afval verwijderd. Daarbij kunt u denken aan zaken die al jaren niet meer werden gebruikt en opgeslagen waren in de container achter op het terrein en ook het daar opgeslagen groenafval. Met elkaar waren dat 4 afvalcontainers vol. Naast dit snoeiwerk zijn er ook de nodige bomen gekapt die gevaar opleverden door de staat waarin ze verkeerden. In de komende maanden zullen er naar verwachting nog meer bomen moeten worden verwijderd.

 

In de vorige nieuwsbrief werd al aangegeven dat het bestuur grote waarde hecht aan het unieke groene karakter van het park. Voor de groene herinrichting van het park zoeken we dan ook leden die met ons mee willen denken over de nieuwe aanplant op het park. Heeft u interesse dan graag een mailtje of telefoontje naar een van de bestuursleden.

 

Ledenvergadering

In de laatste bestuursvergadering hebben we gesproken over de jaarlijkse ledenvergadering. Wat is er mogelijk en wat niet. Momenteel gaan we er van uit dat een ledenvergadering in de gebruikelijke vorm, dus met leden in de kantine, in de komende maanden nog niet mogelijk is. Dan blijven er een aantal alternatieven over. Deze alternatieven worden momenteel door het bestuur onderzocht en gewogen. Het is de bedoeling dat het bestuur eind februari in de bestuursvergadering hierover een bersluit neemt. We houden u op de hoogte.

 

Tennis “Alles in 1”

In de nieuwsbrief van december 2020 hebben wij u op de hoogte gebracht van het voornemen van het bestuur om een samenwerking aan de gaan met Tennisacademie Friesland(TAF). Eén van de drijvende krachten van deze academie is Arnoud Bulthuis, oud harlinger en oud lid van TV Ready.

Inmiddels ligt er een overeenkomst voor de komende vijf jaar waarin TV Ready en TAF deze samenwerking formaliseren. Dat betekent dat TAF binnenkort zal starten met haar activiteiten. Concreet betekent het dat alle lesactiviteiten voor jeugd en volwassenen worden geregeld door TAF. Daarbij zal het jeugdtennis speerpunt van beleid worden. In de komende weken wordt gestart met de voorbereidingen zodat we meteen kunnen starten als de beperkingen deels of gedeeltelijk worden opgeheven.

 

VCL/VTL cursussen

Leden die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van competities en/of toernooien, kunnen een cursus volgen als Vereniging Competitie Leider of Vereniging Toernooi Leider. Deze cursussen zullen begin april online plaatsvinden. Als je hieraan deel wilt nemen kun je contact opnemen met een van de VCL’s of de secretaris.

 

 

Namens het bestuur,

Bert Hartendorp(vz)