Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering T.V. Ready 2018 Bij deze nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van T.V. Ready te Harlingen, welke zal worden gehouden op maandag 5 maart 2018 om 20.00 uur in de kantine. Graag ontvangen wij een bericht van verhindering indien u niet in de gelegenheid bent.

 

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Notulen ledenvergadering van 7 februari 2017

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen van het bestuur.

  • -. Afmeldingen

 5.  (Mondelinge) verslagen van

  • Technische commissie

  • Kantine commissie

  • Park commissie

  • Jeugdcommissie

  • Recreatie en Toernooi commissie

  • Tobbedans commissie

  • PR Commissie

  • Sponsorcommissie

  • Vriendenclub T.V. Ready

  • St. Wintertennis

 6. (Her)verkiezingTechnische commissie op grond van art. 11 van het huishoudelijk reglement (T. de Boer aftredend, Astrid Pennekamp nieuw)  (Her) Verkiezing Technische commissie op grond van art. 11 van het 

 7. (Her)benoeming commissies op grond van art. 9 van het huishoudelijk Reglement

  • Jeugdcommissie

  • Recreatie-Toernooi commissie aftreden: Karla v.Dijk en Feija Smaal

  •  Kantine, Park, Pr en Sponsorcommissie worden ingevuld door diverse mensen.

 8. Evaluatie seizoen 2017 en planning 2018

 9. Behandeling Renovatieplan Park (zie bijgevoegde samenvatting)

 10. Financieel verslag 2017

 11. Verslag kascommissie

 12.  Benoeming nieuwe kas commissie ( nu Jesse Smaal 2x en Janny Grotenboer)

 13. Begroting 2018

 14. Vaststellen contributie 2018

 15. Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en niet herkiesbaar dhr. H.J. Roos (park commissie).Voor deze vacature wordt nog iemand gezocht.

 16. Rondvraag

 17. Sluiting

 Het volledig financieel verslag over 2017 en de begroting voor 2018 zijn verkrijgbaar bij de penningmeester en liggen voorts een half uur voor de aanvang van de vergadering in de kantine ter inzage.In meerdere commissies zijn diverse vacatures. Kandidaten  hiervoor kunnen zich aanmelden bij de secretaris (tienekeveltman@home.nl).

____________________________________________________________________________________
In 2018 zullen we met een subsidieaanvraag naar de gemeente. Onderstaand een verslag van de inventarisatie van de huidige status en onze wensen. We willen de leden raadplegen over diverse te maken keuzes, waaronder de baansoort van baan 1&2, het aanleggen van 1 of 2 Padel banen en de keuze van de overkapping.

Samenvatting rapport Renovatie park

De tennisvereniging Ready heeft de beschikking over 2 kunstgrasbanen en 6 gravelbanen. Op de kunstgrasbanen wordt in de winter een blaashal geplaatst zodat leden en niet-leden ook in de winter comfortabel kunnen tennissen.De banen zijn allemaal van een dusdanige leeftijd dat men op het punt komt om ze te renoveren of te vervangen door een ander type toplaag. Om hiervoor een goede afweging te kunnen maken is onderzoek gedaan naar de kwaliteit en is gekeken naar nieuwe ontwikkelingen. 

Baan 1-2 

Het kunstgras heeft nog een beperkte levensduur en de constructie en de afmetingen voldoen niet aan de eisen. De drainage is niet goed te onderhouden. Bovendien is de hal nagenoeg versleten. 

Baan 3-4-5-6 

De gravel is versleten maar de constructie voldoet (nagenoeg) aan de normen. 

Baan 7-8 

De gravel is versleten, het zand in de onderbouw voldoet niet aan de normen en de drainage functioneert niet optimaal. 

Overige inrichting 

De damwanden dienen op korte termijn vervangen te worden want ze gaan gevaarlijke situaties opleveren. Doordat de damwanden verzakken, ontstaan kieren tussen de verharding van de terrassen. De overige verharding is nog in redelijke staat. Dat geldt ook voor de rest van de inrichtingsmaterialen en de beplanting. 

Gezien het ledenaantal heet TV Ready voldoende aan 5-6 banen. De bevolkingsontwikkeling geeft geen aanleiding om te verwachten dat het ledenaantal in de toekomst veel zal veranderen. 

Modellen 

Op basis van het kwaliteitsonderzoek, de demografische ontwikkelingen en de wensen van de vereniging zijn 2 modellen opgesteld.

Model 1Alle banen renoveren en voorzien van een toplaag van gravel onder afschot (Prestige Gravel). Hierdoor zijn de banen langer bespeelbaar en is er dus een langer buiten-seizoen. 

De bestaande hal wordt vervangen door een nieuw exemplaar dat veel energievriendelijker is. Hierdoor worden de exploitatielasten aanzienlijk verlaagd.De banen in de hal worden eveneens voorzien van Prestige Gravel. Er zijn echter voorbeelden van verenigingen die de keuze van Prestige Gravel in de hal betreuren en deze vervangen hebben door een ander materiaal. 

Model 2De banen 1-2 worden voorzien van TennisPro Vision (Smash Court). De overige banen krijgen dezelfde toplaag als in model 1.Ook in dit model wordt de blaashal vervangen maar de banen in de hal krijgen een andere toplaag dan de overige banen.TennisPro Vision is een toplaag die de voordelen van kunstgras combineert met de speleigenschappen van gravel. Bovendien veroorzaakt dit materiaal minder stof in de hal en worden de banen in de hal minder hard dan Prestige Gravel.Wel zijn enkele topspelers niet enthousiast over deze toplaag.

Overige maatregelen 

•   De damwanden worden vervangen door betonnen exemplaren en de terrassen worden herstraat.

•   De banen 7-8 worden verschoven zodat het terras aan die zijde circa 2,5 m groter wordt.

•   Tussen de ijsbaan en baan 2 is ruimte voor de aanleg van 2 padelbanen. Deze kunnen tevens worden gebruikt als minibaan en oefenwand. Padel is één van de snelst opkomende sporten in Nederland en andere Europese landen. Een verdere overweging is om de bekijken of er belangstelling is voor een teatsveld. Teatsen is een combinatie van tennis en kaatsen en is begin ’90-er jaren ontwikkeld door een aantal Friese kaatsers. Hiervoor zal moeten worden gezocht naar een locatie buiten het complex omdat op het park onvoldoende ruimte is. 

Maatschappelijk ontwikkelingen 

Een moderne tennisvereniging richt zich naast het sporten voor de leden ook op het bevorderen van beweging, sociale contacten en het aantrekken van andere gebruikers. Hierbij kan gedacht worden aan:

•       Een abonnement voor voetballers of hockeyers tijdens de zomerstop;

•       Verhuur van de banen per uur aan toeristen;

•       Contacten met bijvoorbeeld fysiotherapeuten of organisaties voor asielzoekers;

•       Activiteiten voor ouderen, buitenschoolse opvang, dagbesteding voor gehandicapten en dergelijke. Bij de herinrichting wordt nadrukkelijk rekening gehouden met duurzaamheid. Zo kan bijvoorbeeld in de hal regelbare LED-verlichting en een energiezuinig verwarmingssysteem worden toegepast.

Er is in dit rapport nog geen verslag van het aanpassen van de kleedruimtes en de overkapping van baan 1&2.

Aanpassingen aan de kantine worden apart in beschouwing genomen.