Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering T.V. Ready 2020

 

Bij deze nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van T.V. Ready te Harlingen, welke zal worden gehouden op Dinsdag 10 maart 2020 om 20.00 uur in de kantine. Graag ontvangen wij een bericht van verhindering indien u niet in de gelegenheid bent.

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Notulen ledenvergadering van 11 maart 2019

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen van het bestuur

  • Afmeldingen​

  • Algeheel of gedeeltelijk rookverbod op het park

 5. (Mondelinge) Verslagen van

  • Technische commissie​

  • Kantine vrijwilligers

  • Jeugdcommissie

  • Recreatie en Toernooicommissie

  • Tobbedanscommissie

  • Sponsorcommissie/vrijwilligers

  • Vriendenclub T.V. Ready

  • Stichting Wintertennis

 6. (Her) Verkiezing Technische commissie op grond van art. 11 van het huishoudelijk reglement​​

 7. (Her) Benoeming commissies op grond van art. 9 van het huishoudelijk reglement

  • Jeugdcommissie​

  • Recreatie en Toernooicommissie

  • Tobbedanscommissie

  • Sponsorcommissie/vrijwilligers

  • Vriendenclub T.V. Ready

 8. Kantine/bardiensten

  • Handhaven voor competitiespelers tijdens zomermaanden. Winter met vaste vrijwilligersploeg​

 9. Toelichting planning 2020

 10. Financieel verslag 2019

 11. Verslag kascommissie

 12. Benoeming nieuwe kascommissie, Mevr. Jannie Grotenboer aftredend, nog 1 jaar Dhr. George Bernaert

 13. Begroting 2020

 14. Bestuursverkiezing

  • Aftredend zijn​

   • Jack Boers, interim penningmeester​

   • Tieneke Veltman, secretaris

  • Ver/herkiesbaar zijn​

   • Jack Boers, penningmeester​

   • Tieneke Veltman, secretaris

 15. Rondvraag

 16. Sluiting

 

Het volledig financieel verslag over 2019 en de begroting voor 2020 zijn verkrijgbaar bij de penningmeester en liggen een half uur voor de aanvang van de vergadering in de kantine ter inzage. In meerdere commissies/taken zijn diverse vacatures. Kandidaten hiervoor kunnen zich aanmelden bij de secretaris.